Tiskové zprávy

08.03.2016

Veolia podporuje přírodní rozmanitost v provozovaných areálech

Příroda může být rozmanitá v centrech velkých měst, nebo dokonce v průmyslových areálech. Mnoho vzácných živočichů důležitých pro ekosystém zde může najít domov v broukovišti, hmyzím hotelu nebo v ptačích budkách. Také zde mohou být vysazovány původní a důležité druhy rostlin. Skupina Veolia v loňském roce pokračovala v dlouholeté spolupráci s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP), který v jejích čtrnácti provozovnách zpracoval audit s doporučeními, jak přispět k biodiverzitě v dané lokalitě. Nová opatření tak byla nebo brzy budou realizována například v čistírnách odpadních vod v Olomouci a ve Zlíně-Malenovicích a v teplárnách v Olomouci a v Přerově.  

Společnosti skupiny Veolia se podporou rozmanitosti přírodních druhů zabývají již několik let a zaměřují se nejen na vyhodnocování vlivu své činnosti, ale také na místní ekosystémy. Mezi nejčastější úpravy patří budování hmyzích hotelů a broukovišť, zřizování úkrytů pro ptáky, úprava travnatých ploch a výsadba stromů. Mnohá opatření jsou prováděna svépomocí se zapojením vlastních zaměstnanců.


V čistírnách odpadních vod společnosti Moravská vodárenská v Olomouci a ve Zlíně byly v průběhu podzimu 2015 v prostoru dešťových zdrží a na travnatých plochách vysazeny ovocné stromy starých krajových odrůd se zvýšenou odolností proti chorobám. Mezi ně patří třešeň, jabloň a slivoň. Tyto stromy budou v budoucnosti poskytovat úkryt i potravu živočichům v areálu. Podobnou funkci mají rovněž nové ostrůvky kvetoucích a bobulových keřů (buddleia, růže šípková, hloh, trnka). Vzhledem k absenci přirozených hnízdních dutin byly do areálu osazeny ptačí budky jak pro pěvce, tak pro dravce. Další opatření navržená odborným partnerem (ČSOP), např. instalace dřevěných neloupaných klád, dřevěné molo s náspem a plovoucí ostrov s vodní vegetací do nádrže a zřízení broukoviště a kamenných rovnanin pro plazy jsou naplánována k realizaci v průběhu letošního roku.


V areálu Teplárny Přerov, kterou provozuje společnost Veolia Energie ČR, byla realizována dosadba čtyř skupinek keřů získaných v areálu teplárny a v blízkém okolí. Tyto keře poskytnou úkryt a potravu především ptákům a bezobratlým. Zároveň zde bylo vysazeno 14 ovocných a bobulovitých stromů, které rozšíří hnízdní a potravní možnosti ptáků a mnohých dalších živočichů. V prostoru lesnatého pásu chyběly přirozené dutiny pro hnízdění ptáků, a proto zde bylo instalováno šest ptačích budek pro pěvce. Také v Teplárně Olomouc bylo na travnatém pásu instalováno pět ptačích budek a vysazeno několik ovocných stromů (jabloň, hrušeň, švestka, jeřáb moravský).

 

Popis jednotlivých opatření:

Výsadba stromů a keřů – V areálech byly hojně osazovány stromy a keře, zejména místních krajových odrůd.

Úkryty pro ptáky – Ptáci mají díky speciálním budkám příležitost v klidu najít hnízdiště a odchovat mladé. Důležité je také zabezpečení velkých reflexních ploch, protože kolize ptáků s transparentními či reflexními plochami jsou jednou z nejčastějších antropogenních příčin úrazu a úhynu ptáků.

Hmyzí hotel – Slouží především k přilákání samotářských včel některých dravějších druhů, které se živí jiným hmyzem a jsou vítané tam, kde je nutné bojovat s tzv. hmyzími škůdci. Tyto úkryty využívají nejrůznější vzácnější druhy hmyzu, u kterých nehrozí konflikt s člověkem.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 174 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově. V roce 2015 zásobovala skupina Veolia 100 milionů obyvatel pitnou vodou, 63 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 63 milionů MWh energie a zhodnotila 42,9 milionu tun odpadů. V roce 2015 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 25 miliard eur. www.veolia.com

NAHORU

Kontakt pro tisk:

PaedDr. Antonín Balnar, Ph.D.
Výkonný ředitel komunikace Veolia ČR, oblast Morava
+420 702 124 704
antonin.balnar@veolia.com