Veolia Energie Kolín

Veolia Energie Kolín (dříve Dalkia Kolín) navazuje na dlouhodobou tradici energetické společnosti v Kolíně a od roku 2013 působí rovněž ve městě Vlašim. Ekologicky šetrným způsobem vyrábí a dodává teplo obyvatelům, úřadům, organizacím, školám a průmyslovým klientům v obou městech a také se zabývá výrobou elektrické energie.

 • Formou dálkového vytápění, které je v souladu s udržitelným rozvojem, vytváříme tepelnou pohodu pro většinu obyvatel Kolína a Vlašimi.
 • Teplem zásobujeme také průmyslové klienty, školy a instituce ve městě.
 • Vedle výroby a distribuce tepla se Veolia Energie Kolín zabývá výrobou elektrické energie v kogeneračním cyklu.
 • Od ledna 2008 poskytujeme také podpůrné služby pro ČEPS.
 

Aktuality

Společnost Dalkia Kolín změnila svůj název na Veolia Energie Kolín

V červenci loňského roku byla uzavřena jednání mezi skupinami Veolia a EDF ohledně ukončení partnerské spolupráce. Jejich završením se Veolia stala stoprocentním akcionářem aktivit Dalkie mimo území Francie. V souvislosti s přechodem skupiny Dalkia v České republice pod vlajkovou loď Veolie dojde postupně k přejmenování jednotlivých společností. S účinností od 1. ledna tohoto roku byla přejmenována společnost Dalkia Kolín, která nese nově název Veolia Energie Kolín.

Rozsáhlé rekonstrukce ve městě Vlašim

S převzetím tepelného hospodářství Vlašimi se společnost zavázala k modernizaci svého technického zařízení. Ta zahrnovala přechod z parního systému sítí dálkového vytápění na systém teplovodní, nahrazení parní plynové kotelny moderní teplovodní kotelnou a výstavbu zdroje na biomasu, který spaluje zbytkovou hmotu po těžbě dřeva z blízkých lesů. Díky provedené rekonstrukci a výstavbě nové biokotelny společnost významně snížila tepelné ztráty a emise CO2 a stabilizovala cenu tepelné energie.

Dalkia Kolín přispívá ke zlepšení životního prostředí ve městě

Společnost Dalkia Kolín dne 5. listopadu slavnostně uvedla do provozu novou vykládku a skládku paliva, které přispějí ke zkvalitnění životního prostředí v Kolíně. Díky těmto moderním zařízením došlo k eliminaci emisí uhelného prachu a hluku ze skladovaného uhlí do okolí, což je dobrá zpráva pro obyvatele města. Dalkia Kolín do vybudování nové skládky a vykládky uhlí investovala více než 100 milionů korun.

Komín Dalkie Kolín zdobí barevní motýli

Komín Dalkie Kolín se může pochlubit novým originálním nátěrem - od září letošního roku jej zdobí barevní motýli. Nový vzhled kolínské dominanty je výsledkem projektu, který Dalkia Kolín vyhlásila pro žáky místních základních škol a jehož cílem bylo navrhnout a vybrat nový motiv pro komín.
Děti vytvořily více než 400 návrhů a dvacet nejlepších následně vybrali v anketě obyvatelé Kolína. Možnosti ovlivnit svým hlasem vzhled města využilo přes 600 lidí. Výběrové komisi se nakonec nejvíce líbil nápad žákyně Denisy Skohoutilové z 5. třídy ZŠ Mnichovická, která navrhla motiv s motýly. A jak se nový komín líbí vám?

 

Vedení společnosti

Vedení společnosti Veolia Energie Kolín

 • Ředitel Ing. Rostislav Krempaský, Ph.D.

Statutární ředitel společnosti Veolia Energie Kolín

 • Ing. Martin Brůha

Správní rada společnosti Veolia Energie Kolín

 • Předseda Ing. Martin Brůha
 • Člen Ing. Reda Rahma
 • Člen Ing. Josef Novák


Kontakty

Veolia Energie Kolín, a.s.
Tovární 21
280 63 Kolín V.
Tel.: +420 321 752 211
Fax: +420 321 715 124
IČO: 45148091
DIČ: CZ45148091
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1523
Internet: www.veoliaenergie.cz/cz/veolia-energie-kolin
E-mail: info.kolin@veoliaenergie.cz

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva společnosti Veolia Energie Kolín 2015

Výroční zpráva společnosti Veolia Energie Kolín 2014

Výroční zpráva společnosti Dalkia Kolín 2013

Výroční zpráva společnosti Dalkia Kolín 2012

Výroční zpráva společnosti Dalkia Kolín 2011

Výroční zpráva společnosti Dalkia Kolín 2010

Výroční zpráva společnosti Dalkia Kolín 2009

 

Kdo jsme?

Hlavní činností společnosti Veolia Energie Kolín je výroba a rozvod tepla, výroba a prodej elektrické energie a poskytování podpůrných služeb.  Naše společnost působí ve dvou lokalitách, a to v Kolíně a ve Vlašimi.

Teplem zásobujeme téměř všechny kolínské průmyslové podniky, státní úřady a organizace, školy a většinu obyvatelstva v Kolíně a Vlašimi.

Významnou oblastí v rámci lokality Kolín je výroba elektrické energie s vysokým podílem vysokoúčinné výroby v kogeneraci. Naše společnost provozuje uhelné a plynové kotle, ale ve stále větší míře využívá i obnovitelné zdroje energie v podobě biomasy a provozuje malou vodní elektrárnu pod starým kolínským mostem.

Přinášíme teplo a světlo pro váš domov, kancelář, dílnu, kino, divadlo...

Klientům nabízíme napojení na centrální rozvod tepelné energie v Kolíně a Vlašimi. Tepelnou energii dodáváme jak na primární straně v podobě páry v Kolíně a v podobě teplé vody ve Vlašimi, tak na sekundární straně v podobě teplé vody. Budoucnost je pro nás velkou výzvou, a proto neustále investujeme do rozvoje naší společnosti.

Přednosti a výhody našich dodávek:

 • spolehlivost - za celou dobu existence Veolie Energie Kolín jsme absolvovali minimální množství přerušení dodávky tepelné energie
 • ceny za dodávané energie a služby jsou nižší než ceny konkurence
 • při odběru energie z naší společnosti odpadají odběratelům problémy se zajišťováním a hlídáním limitů emisí a problémy s odpady

Dbáme na to, aby krásná polabská krajina zůstala taková, jaká je.

Veolia Energie Kolín patřila k průkopníkům oboru centralizovaného zásobování teplem ve městě Kolín. Již v počátcích (před více než 70 lety) se díky dodávkám dálkového tepla podařilo omezit znečištění města rozptýlenými zdroji. Všechny nově instalované technologie, ale i ty z dřívější doby, jsou velmi citlivé k životnímu prostředí, ovzduší a povrchovým vodám. Dosahované parametry znečišťování jsou v souladu s platnou legislativou. Při své každodenní činnosti se řídíme Politikou udržitelného rozvoje, která je závazná pro všechny společnosti skupiny Veolia Energie v České republice.

Veolia Energie Kolín provozuje:

V lokalitě Kolín:

 • provozovnu Elektrárna Kolín
 • provozovnu Výtopna Kolín-Východ
 • provozovnu Kolín hydro
 • parní soustavu centrálního zásobování teplem v délce 28 km 

V lokalitě Vlašim:

 • provozovnu Výtopna Pila
 • 7 blokových kotelen
 • teplovodní soustavu centrálního zásobování teplem v délce 5,3 km 

 

Základní technické vybavení

Kotelna

V lokalitě Kolín

Kotel Výkon MWt Palivo Umístění
K5 33,6 hnědé uhlí Elektrárna Kolín
K6 57,6 zemní plyn Elektrárna Kolín
K8 78,0 hnědé uhlí Elektrárna Kolín
K11 16,2 zemní plyn Výtopna Kolín-Východ
K12 16,2 zemní plyn Výtopna Kolín-Východ
K13 10,4 zemní plyn Výtopna Kolín-Východ 

 

V lokalitě Vlašim 

Kotel Výkon MWt Palivo Umístění
PK 2 x 3,5 a 1 x 1,95 zemní plyn Výtopna Pila
BK 1,0 biomasa Výtopna Pila

 

Strojovna

V lokalitě Kolín

Elektrárna Kolín

Turbogenerátor Druh    Výkon MWe Umístění
TG4 protitlaká 5,0 Elektrárna Kolín
TG5 kondenzační odběrová 12,0 Elektrárna Kolín
TG7 točivá redukce, potitlaká 0,56 Elektrárna Kolín
TG8 protitlaká 0,7 Elektrárna Kolín

 Hydroelektrárna

Turbogenerátor Druh Výkon MWe Umístění 
7 x TG Semikaplan 7 x 0,132 Kolín hydro

 

Odběratelé

Celkový počet odběratelů: 181
Průmyslové odběry velké: 22
Ostatní průmyslové odběry (nebytové): 95
Bytové odběry: 64

Distribuční síť

Celková délka primární parovodní sítě: 28 km
Počet odběrných míst: 273

 

Historie

Stavba kotelny - 1931
Společnost Veolia Energie Kolín navazuje na bohatou tradici. Historie jedné z prvních elektráren v tehdejším Československu sahá do roku 1911, kdy byla elektrotechnickou firmou Františka Křižíka v Kolíně zřízena parní elektrárna, která dodávala elektřinu pro osvětlení a drobné motory.

Základy
Zájem o elektrifikaci dal podnět k vytvoření Elektrárenského svazu středolabských okresů (ESSO) v Kolíně, který od firmy Křižík zakoupil parní elektrárnu i rozvodné sítě. K dalšímu rozšíření dochází v roce 1928, kdy ESSO kupuje Cukrovar rytíře Horského a je zahájena výstavba nové elektrárny podle projektu významného představitele funkcionalistické architektury Jaroslava Frágnera.

Stavba komína
Se stavbou nynějších budov a komína elektrárny,který tehdy byl se 120 metry nejvyšší ve střední Evropě, se započalo v roce 1930 a v polovině roku 1932 již byla nová elektrárna v provozu. Tak začala druhá, novodobá část jejího vývoje, který neustal ani v průběhu válečných let. V roce 1944 byl uveden do provozu kotel K4, který byl z provozu vyřazen po 60ti letech v roce 2003.

Vodní hospodářství
Po roce 1948 byla elektrárna znárodněna a stala se součástí Českých energetických závodů - Teplárenských závodů Praha - Holešovice. V 60. letech padlo rozhodnutí o zániku elektrárny a jejím nahrazení velkými elektrárnami vybudovanými v severních Čechách. Od roku 1960 tak byly postupně zlikvidovány všechny tři kondenzační turbíny a elektrárna přešla na teplárenský provoz.

Stavba kotelny
V roce 1968 byla spuštěna protitlaká turbína o výkonu 4 MW. Turbínu pracovníci elektrárny poprvé „nafázovali" v době, kdy nedaleko odsud projížděly tanky sovětských okupantů - psalo se totiž datum 21. srpen 1968. Stagnace pokračovala, až vzrůstající potřeba tepelné energie vedla k výstavbě kotle K5 na hnědé uhlí, který byl zprovozněn v roce 1984.

Stavba komína
Tento kotel však není vzhledem k parametrům zcela využitelný pro výrobu elektrické energie. K úplnému zániku podniku mělo dojít po roce 1989 zprovozněním parního napáječe Chvaletice - Kolín. Naštěstí pro elektrárnu nebyla tato stavba nikdy dokončena.


 

Stavba komína
Dne 4. května 1992 vzniká akciová společnost, jejíž majetek byl převeden z vlastnictví státu prostřednictvím první vlny kupónové privatizace. Prvním úkolem nového vedení bylo zajistit výrobní zdroje, takže v roce 1994 elektrárna spouští plynový kotel K6, který má nahradit zdroje dožívajícího uhelného hospodářství. Zároveň firma přijímá rozhodnutí o výstavbě paroplynového cyklu, ten ale nebyl vzhledem k vývoji cen zemního plynu a elektrické energie realizován. Výsledkem však byl impuls k návratu k výrobě elektrické energie a výstavbě kondenzační odběrové turbíny TG5.

Stavba komína
V lednu 2007 se Elektrárna Kolín stala součástí skupiny Dalkia v České republice a o rok později změnila název na Dalkia Kolín.

V souvislosti s výrobou energií je často skloňovaným slovem ekologie. Kolínská elektrárna je od roku 1997 plně ekologizována.

Dokončená stavba
Firma vybudovala dvě čistírny odpadních vod (jednu na splaškové vody, druhá slouží pro vody technologické). Vznikl také uzavřený okruh technologických vod elektrárny, především na splavování škváry a strusky. Opatření provedená na kotlích také výrazně snížila emise škodlivých plynů CO a NO a přechodem na kvalitní bezsírnaté palivo navíc elektrárna snížila produkci oxidu siřičitého. Elektrostatické odlučovače pak Kolín a komín elektrárny zbavily typické kouřové vlečky zasypávající blízké i vzdálenější okolí popílkem.

Dokončená stavba
V roce 2010 společnost realizovala dvě významné investiční akce s pozitivním vlivem na životní prostředí v Kolíně v celkové hodnotě 100 milionů korun – vybudovala nový uzavřený sklad paliva a novou vykládku paliva, které přispěly k eliminaci prašnosti a hluku ze skladování uhlí. Pro oživení vzhledu města byl na komín elektrárny aplikován motiv s barevnými motýly, který pro děti místních základních škol navrhla jedna z kolínských žákyň. 

V roce 2014 se skupina Dalkia v České republice stala součástí nadnárodní společnosti Veolie, a proto Dalkia Kolín byla s účiností od 1. 1. 2015 přejmenována na Veolia Energie Kolín. 

Investice Veolie Energie Kolín se budou i v následujících letech ubírat zejména cestou ekologizace provozu s cílem snižovat vliv naší činnosti na okolí. 

NAHORU    

65 zaměstnanců
Tepelný výkon
227 MWt 
Elektrický výkon
19,2
MWe
Roční prodej tepla
869 TJ
Roční prodej elektřiny 
81 GWh
Spalované palivo: hnědé uhlí, zemní plyn, biomasa

 

 

Projekty v rámci OP PIK

Název projektu:
Modernizace SZT Kolín

Popis projektu:
Rekonstrukce a modernizace zejména primárních sítí, výměníkových stanic, výstavba přípojky, instalace technologií pro snížení vlastní spotřeby a pro zajištění dodávek tepla do města Kolín

Úměrná míra podpory:
30 %

Cíle projektu:
Zvýšení spolehlivosti provozu prostřednictvím realizace navržených opatření na zdroji a na sítích SZT.

Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde
k úsporám primární energie
(8 467 GJ/rok) a k snížení emisí skleníkových plynů (812 t/rok). 

Název projektu:
Modernizace SZT Vlašim

Popis projektu:
Rekonstrukce a modernizace primárních a sekundárních sítí, instalace výměníku v každém vytápěném objektu a výstavba nových plynových kotelen pro dodávky tepla do města Vlašim.

Úměrná míra podpory:
30 %

Cíle projektu:
Zvýšení spolehlivosti provozu, zvýšení účinnosti snížení tepelných ztrát prostřednictvím realizace navržených opatření na sítích SZT.

Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde
k úsporám primární energie
(2 478 GJ/rok) a k snížení emisí skleníkových plynů (143 t/rok).